Det är mänskligt att fela, men i tekniska utvecklingsprojekt kan ett enda fel få förödande konsekvenser, och kostnaden för att rätta till ett misstag stiger exponentiellt med tiden det tar innan man upptäcker det. Man kan knappast helt undvika att göra fel, men genom att ha noggranna granskningar i varje steg av utvecklingsprocessen kan man upptäcka och åtgärda många av felen tidigt, innan kostnaden skjuter i höjden. Detta är de flesta medvetna om, men ändå slinker det ofta igenom fel vid granskningarna vilket kan leda till enorma kostander för företaget.

Att man missar fel beror ofta på att det slarvas med granskningarna på olika sätt:
• De som granskar har andra arbetsuppgifter som de prioriterar högre
• De som granskar har själva varit inblandade i arbetet och granskar i princip sina egna konstruktioner. Ibland beror det på att dessa personer är de enda på företaget som har tillräcklig kompetens på området
• Man ligger efter i tidplanen och anser sig inte ha tid att utföra granskningen så noggrannt
• Många tycker att granskningar är tråkiga och saknar inspiration
• Det uppstår nya fel i samband med ändringar som görs till följd av granskningen (ingen omgranskning sker)
• Det saknas vissa kompetenser bland dem som granskar, dvs vissa delar blir inte riktigt granskade av någon

Jag kan naturligtvis inte råda bot på alla dessa problem, men att anlita mig som granskare kan vara ett stort steg i rätt riktning.

Jag kan erbjuda:
• En oberoende granskare som inte själv varit med i projektet, och som kan se granskningsobjektet med nya ögon
• Bred teknisk kompetens som omfattar både FPGA, programvara och elektronik
• En extern granskare som inte belastar projektets egna personalresurser
• Van och säker hantering av konfidentiell information
• En granskare som är noggrann, flitig och prestigelös, som har lätt för att sätta sig in i nya saker och som inte är rädd för att ifrågasätta.

Dokumentgranskning
En vanlig dokumentgranskning kan behandla olika typer av skrivna dokument, men även annan information som tex blockschemor, UML-modeller, kretskortslayout, databaser mm. Vid en dokumentgranskning sätter jag mig in i materialet och deltar på granskningsmötet tillsammans med övriga granskare. Vid behov (och om kunden så önskar) utnyttjar jag även mitt nätverk av tekniska experter för att reda ut svårare frågor som dyker upp i samband med granskningen.
Presentationsgranskning
Vad som står i ett dokument är egentligen ointressant - det viktiga är ju om läsaren förstår vad författaren egentligen menade. Många fel som inte upptäcks även vid en bra granskning beror på missförstånd, saker som inte ens tas upp på granskningsmötet för att alla tror att man är överens fast man i själva verket har olika uppfattning om vad materialet säger. Som komplement till faktagranskning kan man därför hålla en presentationsgranskning.
En presentationsgranskning görs i två steg. Första steget är att jag går igenom materialet och meddelar alla tvetydigheter och risker för missförstånd som jag kan upptäcka till författaren. Efter att alla oklarheter har förtydligats (tex genom en muntlig förklaring eller genom att materialet uppdateras) förbereder jag ett föredrag, där jag beskriver hur jag uppfattat innehållet och vad detta kommer att få för betydelse i praktiken för den som skall använda det. Sedan är det upp till författaren och övriga åhörare att bedöma om det fortfarande finns oklarheter som behöver förtydligas.
Presentationsgranskningar lämpar sig bäst att hållas på dokument på en övergripande nivå, tex på en kravspecifikation innan den lämnas till en underleverentör. En presentationsgranskning är också ett bra tillfälle att bjuda in andra på företaget som har nytta av att känna till vad som är på gång.